Allmänna villkor

Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsområde
 2. Ingående av avtal
 3. Ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och fraktvillkor
 6. Äganderätt
 7. Ansvar för fel (garanti)
 8. Ansvar
 9. Inlösning av kampanjkoder
 10. Tillämplig lag
 11. Behörig domstol
 12. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan ”AV”) för expondo GmbH (nedan ”säljaren”) gäller alla avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan ”kunden”) och säljaren gällande köp och leverans av varor i säljarens onlinebutik. Inkludering av kundens egna villkor avvisas härmed, såvida inget annat överenskommits.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är varje fysisk person som ingår ett avtal och avslutar en laglig transaktion som i huvudsak faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten. Näringsidkare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett handelsbolag, som vid ingående av avtal agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten.

2) Ingående av avtal

2.1 De produktbeskrivningar som finns i säljarens onlinebutik utgör inga bindande anbud från säljarens sida, utan ger kunden möjlighet att lämna ett bindande anbud.

2.2 Kunden kan lämna anbud via det beställningsformulär som finns i säljarens onlinebutik. Kunden lämnar ett juridiskt bindande anbud avseende de varor som varukorgen innehåller genom att klicka på de avslutande knapparna i beställningsprocessen, efter det att hen har lagt de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella varukorgen och genomgått den virtuella beställningsprocessen. Vidare kan kunden lämna ett anbud till säljaren per telefon, fax, e-post eller post.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar genom att:

 • skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), vilket avgörs av i vilken mån kunden har tillgång till orderbekräftelsen, eller
 • leverera den beställda varan till kunden, vilket avgörs av i vilken mån kunden kan motta varorna, eller
 • kräva betalning av kunden efter det att beställning har lagts.

Om flera av ovanstående alternativ kan tillämpas, ingås avtalet vid den tidpunkt då något av ovanstående alternativ inträffar. Perioden för att acceptera kundens anbud börjar dagen efter att erbjudandet skickats av kunden och tar slut vid slutet av den femte dagen efter att erbjudandet har skickats. Om säljaren inte antar kundens anbud inom ovanstående tidsfrist, anses detta vara ett avslag av anbudet med följden att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

2.4 Om betalningsmetoden "Amazon Payments" väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe sca, aveny 38 F. F., L-1855 Luxemburg (nedan: "Amazon"), under Amazon Payments Europe användaravtal, som kan läsas på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under beställningsprocessen online utfärdar hen också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I det här fallet godkänner säljaren kundens anbud redan vid den tidpunkt då kunden genomför betalningsprocessen genom att klicka på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.5 När ett anbud lämnas via säljarens beställningsformulär på webben, sparar säljaren avtalstexten och skickar den tillsammans med dessa allmänna villkor i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) till kunden efter det att hen har skickat sin beställning. Eventuell ytterligare tillhandahållande av säljaren sker ej. Avtalstexten arkiveras dessutom på säljarens hemsida och finns tillgänglig utan kostnad för kunden via dennes lösenordsskyddade kundkonto, genom att han eller hon anger sina inloggningsuppgifter, såvida kunden har öppnat ett kundkonto i säljarens onlinebutik innan det att kundens beställning har avsänts.

2.6 Kunden kan löpande korrigera sitt anbud genom vanliga knapp- och musfunktioner innan anbudet skickas via beställningsformuläret på webben. Ett effektivt tekniskt sätt för att bättre kunna kontrollera uppgifter och identifiera fel i beställningen kan vara att använda webbläsarens förstoringsfunktion, som förstorar informationen på skärmen. Dessutom visas alla uppgifter ytterligare en gång i ett bekräftelsefönster där man kan göra ändringar medelst de gängse knapp- och musfunktionerna innan det att beställningen har lagts med bindande verkan.

2.7 Det ingångna avtalet finns tillgängligt på svenska.

2.8 Orderhantering och kontakt sköts vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som hen tillhandahållit för att behandla beställningen är korrekt, så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. I synnerhet måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller tredje part på uppdrag av säljaren för att behandla beställningen kan levereras, även när SPAM-filter är aktiverade i kundens e-posttjänst.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har som huvudregel ångerrätt enligt lag.

3.2 Närmare information om ångerrätten framgår av säljarens information om ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 De angivna priserna är totalpriser inklusive lagstadgad moms, såvida inte annat anges i säljarens produktbeskrivning. Eventuella tillkommande leverans- eller fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför EU kan ytterligare kostnader uppstå i enskilda fall som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för kreditinstitutens överföring av pengar (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullavgifter). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med penningöverföringen om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden betalar från ett land utanför Europeiska unionen.

4.3 Kunden kan välja mellan olika betalningsmöjligheter, vilka anges i säljarens onlinebutik.

4.4 Föreligger överenskommelse om förskottsbetalning, ska betalning ske omedelbart efter det att avtal har ingåtts, såvida inte parterna har kommit överens om ett senare förfallodag.

4.5 Vid betalning med hjälp av ett av PayPal tillhandahållet betalningssätt sker betalningsprocessen via betalningstjänsten PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: "PayPal"), med tillämpande av PayPals användningsvillkor, vilka kan läsas på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om kunden inte har ett PayPal-konto – med tillämpande av villkoren för betalningar utan PayPal-konto, vilka finns på https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full

4.6 Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

 • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för att betala inom 14 dagar finner du här.
 • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

5) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Leverans av varor sker till den leveransadress som kunden angivit, såvida inte annat har avtalats. Vid en beställning via försäljarens online-beställningsformulär är den i online-beställningsformuläret angivna leveransadressen avgörande. När man väljer PayPal som betalningsmetod är den leveransadress som kunden har angett hos PayPal avgörande.

5.2 För varor som levereras per spedition sker leveransen "gratis till trottoarkanten", alltså fram till den vid leveransadressen närmast belägna offentliga trottoarkanten, såvida inget annat har angivits i fraktinformationen i säljarens onlinebutik och om inte annat avtalats.

5.3 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden ansvarar för och transportföretaget skickar tillbaka den levererade varan till säljaren på grund av att den inte kunnat levereras till kunden, ska kunden bära de rimliga kostnaderna för säljaren. Detta gäller inte om kunden utövar sin ångerrätt. För returkostnaderna gäller, om kunden utövar sin ångerrätt, bestämmelserna i säljarens anvisningar om returer.

5.4 Om kunden agerar som näringsidkare överförs risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna till kunden så snart säljaren har levererat varorna till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt tilldelats uppgiften att leverera försändelsen. Om kunden agerar som konsument överförs i allmänhet risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna först när varorna överlämnas till kunden eller en person som har rätt att ta emot dem. Avvikande från detta gäller att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av sålda varor överförs, även när det gäller konsumenter, till kunden så snart säljaren har levererat varorna till speditören, transportören eller personen eller institutionen på annat sätt har tilldelats uppgiften att utföra leveransen, om kunden själv har anlitat speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra leveransen och säljaren inte har utsett denna person eller institution för att leverera varorna till kunden.

5.5 Säljaren förbehåller sig rätten att säga upp avtalet vid felaktig eller icke godkänd egenleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för leveransen och säljaren har slutfört en specifik säkringstransaktion med leverantören med vederbörlig försiktighet. Säljaren kommer i detta fall att göra allt för att få tag på varorna. I händelse av varornas otillgänglighet eller endast delvis tillgänglighet kommer kunden att informeras omedelbart och ersättningen återbetalas omedelbart.

5.6 Varan kan inte hämtas av kunden av logistiska skäl.

6) Äganderätt

6.1 I förhållande till konsumenten förbehåller sig säljaren äganderätten till de levererade varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

6.2 I förhållande till näringsidkare förbehåller sig säljaren äganderätten till de levererade varorna tills alla anspråk från ett pågående affärsförhållande har reglerats i sin helhet.

6.3 Om kunden agerar som näringsidkare, har hen rätt att sälja de reserverade varorna vid normal verksamhet. Kunden tilldelar i förväg alla fordringar mot tredje part som härrör från detta till säljaren på beloppet för respektive fakturavärde (inklusive moms). Denna uppgift gäller oavsett om de reserverade varorna har sålts på nytt utan eller efter bearbetning. Kunden förblir behörig att samla in fordringarna även efter uppdraget. Säljarens rätt att själv ta ut anspråken påverkas inte. Säljaren kommer dock inte att samla in fordringarna så länge kunden uppfyller sina betalningsskyldigheter gentemot säljaren, inte hamnar i efterskott och ingen ansökan har gjorts om att inleda insolvensförfaranden.

7) Ansvar för fel (garanti)

Om den köpta artikeln är bristfällig gäller bestämmelserna för lagstadgat ansvar för varudefekter. Avvikande från detta gäller följande:

7.1 I det fall kunden är konsument i den mening som avses i punkt 1.2 är samtliga parter underkastade lagen i det land där kunden har sin huvudsakliga vistelseort, med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Tvister som uppstår inom ramen för detta avtal ska uteslutande prövas av en domstol som är behörig där kunden har sin hemvist.

7.2 I det fall kunden agerar som näringsidkare i den mening som avses i punkt 1.2 är samtliga parter underkastade lagen i det land där säljaren har sitt företagssäte, med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Tvister som uppstår inom ramen för detta avtal ska uteslutande prövas av en domstol som är behörig där säljaren har sitt säte.

8) Alternativ tvistlösning

8.1 EU-kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning online via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Plattformen fungerar som samlingsplats för tvistlösning utanför domstol för tvister som uppstår vid online-handel eller vid tjänsteavtal där en konsument ingår.

8.2 Försäljaren är varken förpliktigad eller beredvillig att delta i en tvistlösningsprocedur i detta tvistlösningsforum.

9) Inlösning av kampanjkuponger

9.1 Kuponger som utfärdas av säljaren gratis som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (hädanefter "kampanjkupong") kan endast lösas in i säljarens onlinebutik och endast inom den angivna tidsperioden.

9.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kampanjkuponger, förutsatt att motsvarande begränsning är resultatet av kampanjkupongens innehåll.

9.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Inlösen av kampanjkuponger i efterhand är inte möjlig.

9.4 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

9.5 Varans värde måste minst vara lika med beloppet för kampanjkupongen. Eventuell återstående kredit återbetalas inte av säljaren.

9.6 Om värdet på en kampanjkupong är otillräckligt för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.

9.7 Saldot för en kampanjkupong betalas varken ut kontant eller med ränta.

9.8 Kampanjkuponger återbetalas inte om kunden returnerar de varor som betalats helt eller delvis med kampanjkuponger inom ramen för lagstadgad ångerrätt.

9.9 Kampanjkuponger kan överföras. Säljaren kan med en frigörande verkan göra betalningar till respektive innehavare som löser in kampanjkupongen i säljarens onlinebutik. Detta gäller inte om säljaren har kännedom om eller grovt oaktsam okunnighet om icke-auktorisation, juridisk oförmåga eller brist på auktorisation hos respektive innehavare.