Sekretesspolicy

Integritetspolicy enligt Allmänna uppgiftsskyddsförordningen

1) Information ominhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter för ansvarig

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan identifieras.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland, Tel.: +49 30 239 890, Fax: +49 30 209 930 539, E-Mail: info@expondo.de. Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter.

1.3 Den ansvariga har för denna webbplats utsett en dataskyddsansvarig som nås på följande uppgifter: "Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 2, 80331 München, +49 (0) 89 18917360, sk@iitr.de"

1.4 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i webbläsarens textrad.

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och klockslag för besöket
 • Volym på skickade uppgifter i byte
 • Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande.

3) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra nyttjande av vissa funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta innebär att små textfiler sparas på din enhet. Några av de cookies som vi använder raderas igen efter webbläsarsessionen, alltså när webbläsaren stängs (s.k. sessionscookies). Andra cookies lämnas kvar på din enhet och möjliggör för oss eller våra partnerbolag (cookies från tredjepartsleverantörer) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies placeras ut, registrerar och behandlar dessa i individuell omfattning viss användarinformationen, som webbläsar- och positionsuppgifter samt IP-adress. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven periods, som kan variera mellan olika cookies.

Delvis tjänar cookies till att lagra inställningar för att förenkla beställningsprocessen (t.ex. minnas innehållet i en virtuell kundkorg för ett senare besök på webbplatsen). Såtillvida enskilda av oss implementerade cookies även behandlar personuppgifter, sker behandlingen enligt art. 1 pkt. b GDPR, 6 avs. 1 pkt. b GDPR, antingen för genomdrivande av avtalet eller enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, för tillvaratagande av vårt berättigade intresse om bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan.

Vi arbetar tillsammans med annonspartners som hjälper oss att utforma vårt interneterbjudande på ett intressant sätt. I detta syfte kommer vid ditt besök på vår webbplats också cookies från partnerbolag att sparas på din hårddisk (cookies från tredjepartsleverantörer). I nedanstående avsnitt informeras enskilt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den respektive inhämtade informationen.

Tänk på att du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Varje webbläsare skiljer sig åt i sättet som cookies-inställningarna fungerar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookies-inställningar. Denna hittar du för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/questions/1174335
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=sv_SV
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Tänk på att om du inte accepterar cookies, kan funktionaliteten på vår webbplats bli begränsad.

4) Kontakt

Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.

E-postenkäter via SurveyMonkey
Så länge ni under eller efter beställningsprocessen har gett oss ert uttryckliga medgivande i enlighet med Art. 6 avsnitt 1 a DSGVO, så överför vi er e-postadress till SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ireland. Överföringen syftar till att förse er med tilgång enkäter från denna plattform. Er e-postadress sparas och används. För närmare information vänligen se SurveyMonkey´s dataskyddsinformation: https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/?ut_source=footer
Ni kan när som helst återkalla ert medgivande genom att skicka ett meddelande till datalagringsansvarig eller till SurveyMonkey

Kundtjänst via e-post och Live-chat
Vi hanterar inkommande e-post och chattmeddelanden med hjälp av Zendesk, en kundserviceplattform från Zendesk Inc., 989 Market Street # 300, San Francisco, CA 94102.
Informationen uppsamlas, sparas och bearbetas över kundserviceplattformen i överensstämmelse med EU modellklausuler. För närmare information vänligen se dataskyddsinformation från Zendesk:https://www.zendesk.com/company/privacy.

Kundservice per telefon
Inkommande och utgående samtal till och från vår service-linje behandlas av babelforce Platform, en automations- och integrationsplattform av babelforce GmbH, Mindspace, Friedrichstr. 68, 10117 Berlin, Tyskland. Privat information (telefonnummer och inspelningar) bearbetas och lagras under en avtalad period. Mer information finns på https://help.babelforce.com/hc/en-us/articles/115005040066-On-our-data-retention-policy.

Marknadsföringskommunikation via SMS
Så länge ni under eller efter beställningsprocessen har gett oss ert uttryckliga medgivande i enlighet med Art. 6 avsnitt 1 a DSGVO, så överför vi ert Mobilnummer till Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105. Överföringen syftar till att förse er med tillgång till textmeddelanden från denna plattform. Ert mobilnummer sparas och används. För närmare information vänligen se dataskyddsinformation från Twilio: https://www.twilio.com/legal/privacy  .
Ni kan när som helst återkalla ert medgivande genom att skicka ett meddelande till datalagringsansvarig eller till Twilio

5) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för avtalshantering

Enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR inhämtas och bearbetas personuppgifter vidare, om du meddelar oss dessa för fullgörandet av ett avtal eller vid öppnande av ett kundkonto. Vilka uppgifter som inhämtas framgår av respektive inmatningsformulär. Ditt kundkonto kan när som helst raderas och detta kan göras genom underrättelse till ovannämnda adress och ansvarig part. Vi sparar och använder de uppgifter som du har delat med oss för att hantera våra uppdrag. När avtalet i sin helhet har fullgjorts eller ditt kundkonto har raderats spärras dina uppgifter i enlighet med skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, och raderas sedan, såvida du inte uttryckligen medgivit ytterligare användning av dina uppgifter eller om det enligt lagstiftningen stipuleras att det är tillåtet med ytterligare databehandling från vår sida, vilket vi informerar om nedan.

6) Uppgiftsbehandling vid beställningshantering

6.1 För att hantera din beställning arbetar vi tillsammans med denna/dessa nedanstående leverantörer, vilka helt eller delvis hjälper oss att fullgöra ingångna avtal. Till dessa leverantörer kommer grundat på följande information, vissa personuppgifter att vidarebefordras.

De av oss inhämtade personuppgifterna vidarebefordras i samband med uppdragshanteringen till det transportföretag som leverantören har anlitat om detta är nödvändigt för att leverera varan. Dina betalningsuppgifter lämnar vi till det anlitade kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för betalningshantering. Om en betaltjänst används framgår detta tydligt av den nedanstående informationen. Den rättsliga grunden för vidarebefordran av uppgifter är härvidlag art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR.

6.2 För att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot våra kunder arbetar vi tillsammans med externa transportpartners. Vi vidarebefordrar ditt namn och din leveransadress endast i varuleveranssyfte enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR till en av oss utvald transportpartner.

6.3 Beställningshanteringen sker med hjälp av tjänsteleverantören "plentymarkets" (plentymarkets GmbH, Bürgermeister-brunn-Str. 15, 34117 Kassel). Namn, adress, samt vid behov ytterligare personuppgifter, kommer enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR endast att lämnas ut för hantering av onlinebeställningen på plentymarkets. Vidarebefordran av dina uppgifter sker härvidlag endast om detta faktiskt krävs för hantering av beställningen. Detaljer om uppgiftsskyddet hos plentymarkets och plentymarkets GmbH:s integritetspolicy finns på plentymarkets webbplats "plentymarkets.eu".

Krage
Om transporten utförs av transportleverantören KRAGE (Krage Potsdam GmbH Internationale Spedition Am Buchhorst 40 14478 Potsdam), kommer vi att överföra din e-postadress i enlighet med artikel 6 paragraf 1a DSGVO före leveransen av varan i syfte att kunna komma överens om leveransdatum eller för att skicka leveransmeddelande, till KRAGE, förutsatt att du har uttryckt ditt samtycke i beställningsförfarandet. I annat fall överför vi endast mottagarens namn och leveransadress till KRAGE, i syfte att leverera varan enligt artikel 6 paragraf 1 b DSGVO. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varorna. I det här fallet är det inte möjligt att avtala leveransdatum med KRAGE i förväg eller att överföra statusinformation om sändningen. Samtycket kan när som helst upphävas med verkan framåt i tiden gentemot den ovan nämnda ansvarige personen eller gentemot transportleverantören KRAGE.

Raben
Om transporten utförs av transportleverantören Raben (Logistics Polska sp. z o.o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Poland), överför vi din e-postadress i enlighet med Art. 6 para. 1 a DSGVO före leveransen av varorna i syfte att kunna komma överens om leveransdatum eller skicka leveransmeddelande, till RABEN, förutsatt att du har uttryckt ditt samtycke i beställningsprocessen. I annat fall skickar vi endast mottagarens namn och leveransadress till RABEN, i syfte att leverera varan i enlighet med Art. 6 para. 1 b DSGVO. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leveransen av varorna. I det här fallet är det inte möjligt att på förhand avtala leveransdatum med RABEN eller att överföra statusinformation om sändningen. Samtycket kan när som helst upphävas med verkan framåt i tiden gentemot den ovan nämnda ansvarige personen eller transportleverantören RABEN.

GLS
Om transporten utförs av transportleverantören GLS PL (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein, Allemagne; General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, Poland), överför vi din e-postadress i enlighet med Art. 6 para. 1 a DSGVO före leverans av varorna i syfte att kunna komma överens om leveransdatum eller skicka leveransmeddelande, till GLS, förutsatt att du har uttryckt ditt samtycke i beställningsprocessen. I annat fall överför vi endast mottagarens namn och leveransadress till GLS i syfte att leverera varan enligt Art. 6 para. 1 b DSGVO. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varorna. I det här fallet är det inte möjligt att på förhand avtala leveransdatum med GLS eller att överföra statusinformation om sändningen.
Samtycket kan när som helst upphävas med verkan framåt i tiden gentemot den ovan nämnda ansvarige personen eller transportleverantören GLS.

DACHSER
Om transporten utförs av transportleverantören DACHSER (DACHSER Sp. z o.o., Sosnowiec 15 B, 95-010 Stryków, Poland), kommer vi att överföra din e-postadress i enlighet med artikel 6 paragraf 1a DSGVO före leveransen av varan i syfte att kunna komma överens om leveransdatum eller för att skicka leveransmeddelande, till DACHSER, förutsatt att du har uttryckt ditt samtycke i beställningsförfarandet. I annat fall överför vi endast mottagarens namn och leveransadress till DACHSER, i syfte att leverera varan enligt artikel 6 paragraf 1 b DSGVO. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varorna. I det här fallet är det inte möjligt att avtala leveransdatum med DACHSER i förväg eller att överföra statusinformation om sändningen. Samtycket kan när som helst upphävas med verkan framåt i tiden gentemot den ovan nämnda ansvarige personen eller gentemot transportleverantören DACHSER.

DHL
Om transporten utförs av transportleverantören DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), kommer vi att överföra din e-postadress i enlighet med artikel 6 paragraf 1a DSGVO före leveransen av varan i syfte att kunna komma överens om leveransdatum eller för att skicka leveransmeddelande, till DHL, förutsatt att du har uttryckt ditt samtycke i beställningsförfarandet. I annat fall överför vi endast mottagarens namn och leveransadress till DHL, i syfte att leverera varan enligt artikel 6 paragraf 1 b DSGVO. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varorna. I det här fallet är det inte möjligt att avtala leveransdatum med DHL i förväg eller att överföra statusinformation om sändningen. Samtycket kan när som helst upphävas med verkan framåt i tiden gentemot den ovan nämnda ansvarige personen eller gentemot transportleverantören DHL.

Parcel Perform
Den här webbplatsen använder paketspårningstjänster från Parcel Perform Pte. Ltd, 38 Dakota Crescent # 16-09, Singapore 399938, Singapore ("Parcel Perform"). Användandet av Parcel Perform gör att kunderna själva kan hitta leveransstatusen för sina ordrar direkt via denna webbplats, utan att behöva skicka en förfrågan till respektive logistikföretag. Parcel Perform skickar även automatiskt uppdateringar av leveransstatusen via e-post till kunderna gällande deras beställningar. Baserat på ett uttryckligt samtycke delas, i enlighet med artikel 6 paragraf 1 bokstav A i GDPR, kundens namn och efternamn, fakturerings- och leveransadress, e-postadress samt telefonnummer med Parcel Performance. En vidare överföring av dessa uppgifter till tredje part kommer inte att äga rum. Kunden har möjligheten att när som helst återkalla sitt samtycke genom att skicka ett meddelande till dem ansvariga (till exempel via post till info@expondo.se). Om samtycke inte ges kommer de angivna uppgifterna inte att sändas. I det här fallet är tjänsterna från Parcel Perform inte tillgängliga för kunden. Vidare information om Parcel Perfoms sekretesspolicy finns på https://www.parcelperform.com/privacy.

Leverans genom Coureon
För pålitlig och smidig hantering av leveranser använder denna webbplats tjänsterna hos fraktportalen Coureon (Coureon Logistics GmbH, Wattstraße 11, 13355 Berlin). Coureon fungerar som en fraktmäklare och tillhandahåller orderspecifik tilldelning och orderläggning hos nationella fraktbolag för att säkerställa landsomfattande leverans. För detta ändamål sänder vi data som är relevanta för frakten, (för- och efternamn, fakturerings- och leveransadress) i enlighet med artikel 6 paragraf 1 bokstav B i DSGVO, till Coureon. En överföring sker endast om det faktiskt är nödvändigt för att genomföra leveransen. Vidare information om Coureons sekretesspolicy finns på https://www.coureon.com/en/protection/.

6.4 Användning av payment-leverantörer (betaltjänstleverantörer)

- Klarna
För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.


- Paypal
Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om detta erbjuds - "köp mot faktura" eller avbetalning via PayPal vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter i samband med betalningshanteringen till PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.a., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan "PayPal"). Vidarebefordran sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR och endast i den utsträckning som krävs för betalningshanteringen.
PayPal förbehåller sig, när det gäller betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om så erbjuds - "köp mot faktura" eller "delbetalning" via PayPal, rätten att genomföra en kreditupplysning. För detta syfte kommer dina betalningsuppgifter att vid behov, enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, på basis av det berättigade intresset hos PayPal för fastställande av din betalningsförmåga, att vidarebefordras till kreditupplysningsföretag. Resultat av kreditkontrollen beträffande den statistiska sannolikheten för utebliven betalning använder PayPal i syfte att fatta beslut om vilka betalningsmetoder som ska erbjudas. Kreditvärdigheten kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. Score-värden). Såvida Score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i en vetenskaplig beprövad matematisk-statistisk metod. I beräkningen av Score-värden tas bland annat, men inte uteslutande, hänsyn till adressuppgifter. Övriga rättsliga bestämmelser om uppgiftsskydd, bland annat om det anlitade upplysningsföretaget, hitatr man i PayPals integritetspolicy: https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=fr_FR
Du kan alltid invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att underrätta PayPal. PayPal är emellertid vid behov fortfarande berättigat att behandla dina personuppgifter, om detta krävs för att avtalsenligt sköta betalningshanteringen.

7) Kontakt för påminnelse om utvärdering

Kontakt för utvärderingspåminnelse
Utvärderingspåminnelse av Trustpilot
Så länge ni under eller efter beställningsprocessen har gett oss ert uttryckliga medgivande i enlighet med Art. 6 avsnitt 1 a DSGVO, så överför vi er e-postadress till utvärderingsplattformen Trustpilot A / S, Pilestræde 58, 1112 Copenhagen K, Denmark (www.trustpilot.com) så att de kan skicka er utvärderingspåminnelse via e-post.
Ni kan när som helst återkalla ert medgivande genom att skicka ett meddelande till datalagringsansvarig eller till utvärderingsplattformen

8) Användning av videor

Denna webbplats använder Youtube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", vilken tillhör Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Här används det utvidgade uppgiftsskyddsläget, vilket enligt leverantörsuppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av videon. Om uppspelning av inbäddade Youtube-videor startar, använder leverantören "Youtube" cookies för att samla in information om användarens beteenden. Anvisningar från "Youtube" tjänar då bland annat till att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra felaktig användning. När du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter direkt kopplas till ditt konto om du klickar på videon. Om du inte önskar sammankopplas med din YouTube-profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som användarprofil och utvärderar denna. En sådana utvärdering sker specifikt enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av Googles berättigade intressen för att inbädda personligt anpassad reklam, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att återkalla medgivandet till bildandet av denna användarprofil. För att utöva denna måste du vända dig till YouTube.

Oberoende av om en uppspelning av inbäddade videor sker, upprättas vid varje besök på denna webbplats en anslutning till Google-nätverket "DoubleClick", vilket utan vår påverkan kan utlösa ytterligare uppgiftsbehandlingsprocedurer.

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Mer information om dataskydd på "YouTube" hittar du i leverantörens integritetspolicy under: www.google.com/policies/privacy/

9) Online-Marketing

Denna webbplats använder online-annonseringsprogrammet Google AdWords och, inom ramen för detta, Conversion-Tracking från Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Googles produkt Adwords för att med hjälp av annonsmaterial (så kallade Google Adwords) på externa webplatser göra dig uppmärksam på våra attraktiva erbjudanden. Vi kan med uppgifter från annonskampanjerna utröna hur lyckade de enskilda annonsåtgärderna är. Detta görs i syfte att visa annonser som är intressanta för dig, utforma vår webbplats på ett intressantare sätt för dig och få fram en rättvis beräkning av annonskostnaderna.

Cookien för Conversion Tracking sparas om en användare klickar på en av Googles administrerade Adwords-annonser. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. Dessa cookies förlorar i regel sin giltighet efter 30 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om användare besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande inte har gått ut, kan Google och vi upptäcka att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till denna sida. Varje Google AdWords-kund erhåller en unik cookie. Cookies kan därför inte spåras tillbaka till användaren via AdWords-kundernas webbplatser. Information som inhämtats genom Conversion-cookies syftar till att skapa Conversion-statistik för de AdWords-kunder som har beslutat sig för att använda Conversion-tracking. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickat på din annons och skickats vidare till en sida med en Conversion-Tracking-tagg. De erhåller dock ingen information med vilken användaren kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i Tracking kan du blockera tjänsten, genom att enkelt inaktivera cookien för Google Conversion-Trackings i din webbläsares användarinställningar. Du registreras då inte i Conversion-Tracking-statistiken. Vi placerar ut Google Adwords på basis av vårt berättigade intresse för målinriktade annonser enl. art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR.

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Under nedanstående internetadress finns mer information om Googles bestämmelser om uppgiftsskydd: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=en

Du kan permanent inaktivera cookies för annonsuppgifter, genom att förhindra dessa med en lämplig inställning i webbläsarprogrammet eller genom att ladda ned och installera webbläsarinsticksprogrammet under följande länk:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

Tänk på att vissa funktioner på denna webbplats eventuellt inte kan användas eller endast användas i begränsad omfattning om du har inaktiverat användning av cookies.

10) Webbanalystjänst

- Google Universal Analytics
Denna webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information som har genererats genom cookien om hur du använder webbplatsen (inklusive den förkortade IP-adressen) kommer i regel överföras till en Google-server i USA och sparas där.
Denna webbplats använder Google Analytics endast med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av en specifik person. Genom tillägget kommer din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen eller i andra medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att förkortas av Google. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker denna behandling enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av våra berättigade intressen för statistisk analys av användarbeteenden i optimerings- och marknadsföringssyfte.
Inom ramen för vårt uppdrag kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och om tjänster anknutna till webbplatsanvändningen och internetanvändningen samt presentera dessa för oss. Den IP-adress som vidarebefordras av din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammankopplas inte med andra uppgifter från Google.
Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra en lämplig inställning i ditt webbläsarprogram; Vi vill dock påpeka att du i sådana fall eventuellt inte kommer kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan därutöver förhindra registrering av de uppgifter som skapas genom cookies, och som har att göra med hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress), av Google och förhindra behandling av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ned och installera det webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Som alternativ till webbläsarinsticksprogram eller på webbläsare på mobila enheter, kan du klicka på följande länk för att placera ut en Opt-Out-cookie, som förhindrar framtida registrering av Google Analytics på denna webbplats (denna Opt-Out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän. Raderar du dina Cookies i denna webbläsare, måste du klicka igen på denna länk): Inaktivera Google Analytics
Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.
Denna webbplats använder också Google Analytics för en analys av flödet av besökare som kommer från olika användarenheter och som har ett användar-ID. Du kan i ditt kundkonto under "Mina uppgifter", "Personliga uppgifter", inaktivera analysen av användningen på olika enheter.
Mer information om hanteringen av användardata i Google Analytics hittar du i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr

11) Retargeting/remarketing/rekommendationsreklam

Vår webbplats använder funktioner i Google AdWords Remarketing. Med hjälp av denan tjänst annonserar vi för denna webbplats i Google-sökresultaten, samt på tredjeparts-webbsidor. Leverantör är Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). I detta syfte sätter Google ut en cookie i webbläsaren på användarenheten, vilken automatiskt, med hjälp av ett pseudonym-cookie-ID, och på grundval av de besökta sidorna, möjliggör intressebaserade annonser. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse för optimal marknadsföring av vår webbplats enligt art. 6 avsn. 1 pkt. f GDPR.

En mer långtgående uppgiftsbehandling sker endast om du visavi Google samtyckt till att din internet- och appwebbhistorik sammankopplas med ditt Google-konto av Google och att information från ditt Google-konto används för personlig anpassning av annonser som du ser på webben. Om du i sådana fall under besöket på vår webbplats är inloggad på Google, använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data, för att upprätta och definiera målgruppslistor för enhetsövergripande Remarketing. Dessutom kommer dina personuppgifter hos Google tillfälligt förknippas med Google Analytics-data, för att bilda målgrupper.

Du kan permanent inaktivera utplacering av cookies för annonssyften, genom att ladda ned och installera webbläsarinsticksprogrammet under den nedanstående länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du hämta information från Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info om utplacering av cookies och om inställningarna. Slutligen kan du ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Om du inte accepterar cookies kan webbplatsens funktioner begränsas.

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Mer omfattande information och om bestämmelserna om uppgiftsskydd beträffande annonsering och Google kan du ta del av här:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Zenloop

Vi arbetar med zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin. zenloop är en B2B Software-as-a-service plattform som möjliggör att vi kan använda olika kanaler för att samla och analysera feedback från våra kunder. På så sätt kan vi anpassa och förbättra våra erbjudanden efter våra kunders behov. Dessutom samlar zenloop in dina enkätsvar. Den rättsliga grunden för databehandling genom zenloop är artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med zenloop i enlighet med artikel 28 Punkt 3 GDPR, och har försäkrat oss om att zenloop har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen av information utförs i enlighet med kraven enligt GDPR och garanterar skyddandet av dina rättigheter. Du kan hitta mer information om detta i dataskyddsdeklarationen på www.zenloop.com.

12) Rättigheter för berörda

12.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:

 • Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR;
 • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR;
 • Rätt till radering enligt art. 17 GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;
 • Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR;
 • Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR;
 • Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.

12.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.

13) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.


DOCID: ##ITK-2c76a48ca50dc8fd1d341f539c398924##

 

Version: 201805182311